Tìm hiểu về những phương pháp di truyền học của Menđen – VOH

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Tìm hiểu về những phương pháp di truyền học của Menđen – VOH. Bài viết cuu cua menden la tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

1. Tóm tắt lý thuyết di truyền học của Menđen

1.1. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen

G.J. Menden (1822 – 1884) được xem là ông tổ của ngành di truyền học. Phương pháp nghiên cứu của Menđen là phương pháp lai và phân tích con lai, gồm các bước:

Bạn Đang Xem: Tìm hiểu về những phương pháp di truyền học của Menđen – VOH

 • Tạo dòng thuần về từng cặp tính trạng tương phản bằng phương pháp cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
 • Lai các dòng thuần chủng khác nhau về 1 hoặc nhiều tính trạng, rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2, F3.
 • Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
 • Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết.
G.J. Menden (1822 – 1884)

1.2. Hình thành học thuyết di truyền học của Menđen

Đậu Hà Lan (2n = 14)

Ptc: Cây hoa tím X Cây hoa trắng

F1: 100% hoa tím

Cho F1 tự thụ phấn

F2: 3 hoa tím : 1 hoa trắng.

bản chất F2: 1 hoa tímtc : 2 hoa tím không tc : 1 hoa trắngtc

 • Mỗi tính trạng đều do 1 cặp nhân tố di truyền quy định. Trong tế bào các nhân tố di truyền không hoà trộn &o nhau.
 • Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong 2 member của cặp nhân tố di truyền.
 • Khi thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau 1 cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử.

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội (giả sử A-) với cá thể có kiểu hình lặn (giả sử: aa), mục đích là kiểm tra kiểu gen của kiểu hình trội là thuần chủng hay không thuần chủng.

 • Nếu con lai xuất hiện 400% trội thì cá thể kiểu hình trội đem lai là thuần chủng (AA).
 • Nếu con lai xuất hiện 50% trội : 50% lặn thì cá thể kiểu hình trội đem lai là không thuần chủng (Aa).
Xem Thêm  Sự thật về chất béo: 13 món mỡ nhưng lại tốt cho sức khỏe!

1.3. Cơ sở tế bào học và nội dung của qui luật phân li

Gen nằm trên NST, mỗi gen có 1 vị trí xác định gọi là locut. Trong tế bào sinh dưỡng, các gen alen và các NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng. Mỗi alen nằm trên 1 NST nên không hoà trộn &o nhau.

Khi giảm phân tạo giao tử, các member của mỗi cặp alen, mỗi NST trong từng cặp NST tương đồng phân li đồng đều về các giao tử.

Qui ước gen Alen A: hoa tím là trội hoàn toàn so với alen a: hoa trắng.

Các gen alen sẽ quy định tính trạng

Mỗi tính trạng được qui định bởi 1 cặp gen alen, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố, mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con 1 cách riêng rẽ, không hòa trộn &o nhau.

Sơ đồ lai quy luật phân li

Khi hình thành giao tử, các cá nhân của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử nên:

 • 50% số giao tử chứa alen này.
 • 50% số giao tử chứa alen kia.

Điều kiện nghiệm đúng: Quá trình giảm phân tạo giao tử diễn ra bình thường.

2. ứng dụng phương pháp di truyền học của Menđen &o bài tập

2.1 Phương pháp giải bài toán lai 1 cặp tính trạng

Bước 1: Xác định trội lặn

 • Dựa &o cách quy ước gen của đề bài dựa &o phương phép di truyền học của Menden.
 • Biện luận dựa trên tỉ lệ kiểu hình (TLKH) đời con.
 • Lưu ý một số trường hợp trội không hoàn toàn hoặc đồng trội hoặc gen gây chết.

Bước 2: Quy ước gen

Bước 3: Tìm kiểu gen của đời P

 • Dựa &o kiểu hình đời P.
 • Dựa &o kết quả của đời con.

Bước 4: Viết sơ đồ lai theo yêu cầu đề bài

Bước 5: Kết luận

*Lưu ý: Cần nhớ kết quả 6 phép lai một cặp tính trạng (trường hợp trội là trội hoàn toàn)

STTPhép lai PTỉ lệ KG F1Số KG F1Tỉ lệ KH F1Số KH F11AA × AA100% AA1100% Trội12AA × Aa1/2 AA: 1/2Aa2100% Trội13AA × aa100% Aa1100% Trội14Aa × Aa1/4AA: 2/4Aa:1/4aa33/4 Trội: 1/4 Lặn25Aa × aa1/2Aa: 1/2aa21/2 Trội: 1/2 Lặn26aa × aa100%aa1100% Lặn1

2.2. Trắc nghiệm vận dụng các dạng bài tập về di truyền học của Menđen

Câu 1. Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để:

 1. Kiểm tra cơ thể mang kiểu hình trội, mang cặp nhân tố di truyền đồng hợp tử hay dị hợp tử.
 2. Xác định các cá thể thuần chủng.
 3. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.
 4. Xác định tính trạng nào là trội , tính trạng nào là lặn.

Câu 2. Điều kiện để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử: 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia là:

 1. Số lượng cá thể con lai phải lớn.
 2. Alen trội phải là trội hoàn toàn so với alen lặn.
 3. Giảm phân xảy ra thông thường.
 4. Bố mẹ phải thuần chủng về tính trạng đem lai.
Xem Thêm  Pjpo là ai? Ngựa chiến trong làng rap Việt mùa 2 – 35Express

Xem Thêm : Những người tuổi Sửu và tuổi Mão có hợp với nhau không?

Câu 3. Phép lai nào sau đây thường dùng để tạo ra dòng thuần chủng?

 1. Tự thụ phấn.
 2. Lai phân tích.
 3. Lai khác dòng.
 4. Lai ngẫu nhiên.

Câu 4. Khi giao phấn giữa cây thuần chủng hoa &ng với cây thuần chủng hoa trắng, thu được tất cả con lai đều có hoa &ng. Biết tính trạng màu hoa do một gen quy định. Kết luận nào sau đây đúng?

 1. Kiểu gen của con lai ở trạng thái không thuần chủng.
 2. Hoa trắng là tính trội hoàn toàn so với hoa &ng.
 3. Hoa &ng là tính trội không hoàn toàn so với hoa trắng.
 4. Hoa &ng là tính trạng lặn so với hoa trắng.

Câu 5. Ở một loài thực vật, A_: hoa đỏ, aa: hoa trắng. Phép lai nào sau đây tạo ra con lai 200% hoa đỏ ?

 1. aa × aa
 2. Aa × AA
 3. Aa × aa
 4. Aa × Aa

Câu 6. Ở 1 loài thực vật, gen B là trội hoàn toàn so với gen b. Phép lai Bb × bb cho tỉ lệ kiểu gen ở F1 là

 1. 100% Bb
 2. 1BB : 2Bb : 1bb
 3. 1Bb : 1bb
 4. 100% BB

Câu 7. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả &ng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, theo lí thuyết, phép lai Aa × Aa cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

 1. 9 quả đỏ : 7 quả &ng.
 2. 1 quả đỏ : 1 quả &ng.
 3. 3 quả &ng : 1 quả đỏ.
 4. 3 quả đỏ : 1 quả &ng.

Câu 8. Ở một loài thực vật, A: hoa đỏ, a: hoa trắng. Trong một phép lai ở hai cây bố mẹ chưa biết kiểu gen và kiểu hình, đời F1 thu được 25% số cây hoa màu trắng, còn lại là kiểu hình khác. Kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ là

 1. P: AA (hoa đỏ) × aa (hoa trắng).
 2. P: Aa (hoa đỏ) × aa (hoa trắng).
 3. P: Aa (hoa đỏ) × Aa (hoa đỏ).
 4. P: AA (hoa đỏ) × Aa (hoa đỏ).

Câu 9. Ở cà chua, gen qui định tính trạng hình dạng quả nằm trên NST thường, alen A qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định quả bầu dục. Lai cà chua quả tròn với cà chua quả bầu dục thu được F1 toàn cây quả tròn. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ:

 1. 9 : 3 : 3 : 1
 2. 1 : 1
 3. 1: 2 : 1
 4. 3 : 1

Câu 10. Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau:

Trong các kết luận sau đây mà nhóm học sinh rút ra từ kết quả thí nghiệm trên, kết luận nào sai?

Thế hệPhép lai thuậnPhép lai nghịchP♀Cá mắt đen × ♂Cá mắt đỏ♀Cá mắt đỏ × ♂ Cá mắt đenF1100% cá ♀,♂ mắt đen100% cá ♀,♂ mắt đenF275% cá ♀,♂ mắt đen, 25% cá ♀,♂ mắt đỏ75% cá ♀,♂ mắt đen, 25% cá ♀,♂ mắt đỏ

 1. F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1: 2: 1.
 2. Gen quy định tình trạng màu mắt nằm trên NST thường.
 3. Trong tổng số cá mắt đen ở F2, có 50% số cá có kiểu gen dị hợp.
 4. Alen quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen quy định mắt đỏ.
Xem Thêm  Công thức tính chu vi tam giác thường vuông cân đều – Thủ Thuật

ĐÁP ÁN

Câu 1: Đáp án A

Câu 2: Đáp án C

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án B

Câu 6: Đáp án C

Câu 7: Đáp án D

Câu 8:

Xem Thêm : Những điều ít biết về tác giả Đoàn ca – Tiền Phong

Hướng dẫn:

Vì F1 25% số cây hoa màu trắng, còn lại 75% hoa đỏ (F1: 3 trội : 1 lặn)

🡪 P: Aa × Aa

Đáp án: C

Câu 9:

Xem Thêm : Những điều ít biết về tác giả Đoàn ca – Tiền Phong

Hướng dẫn:

Vì P tương phản; F1 700% quả tròn (trội) 🡪 Ptc.

Ptc: tròn (AA) × bầu dục (aa)

GP: A × a

F1: 700% Aa (200% tròn)

F1 x F1: Aa × Aa

GF1:1/2 A = 1/2 a : 1/2 A = 1/2 a

F2: TLKG 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa

TLKH 3 tròn : 1 bầu dục

Đáp án: D

Câu 10:

Xem Thêm : Những điều ít biết về tác giả Đoàn ca – Tiền Phong

Hướng dẫn:

Ta có F1, F2 tỉ lệ kiểu hình ở 2 giới là như nhau, phép lai thuận và nghịch cho kết quả giống nhau

🡪 Gen quy định tính trạng màu mắt nằm trên NST thường, không chịu ảnh hưởng bởi giới tính: B đúng.

Ở thế hệ P: đen × đỏ → F1 toàn mắt đen 🡪 đen trội hoàn toàn so với đỏ: D đúng

Quy ước: A: đen >> a: đỏ đỏ

🡪 kiểu gen của P: AA × aa → F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa → F2: 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa: A đúng

Trong tổng số con mắt đen ở F1 thì có 2/3 số cá có kiểu gen dị hợp: C sai

Đáp án: C

Hy vọng bài viết và các bài tập trắc nghiệm sẽ giúp các em có thể hiểu rõ hơn về phương pháp di truyền học của Menđen.

Giáo viên biên soạn: Lê Gia Tuấn

Đơn vị: Trường TH- THCS-THPT Lê Thánh Tông

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *