Đường lối đúng đắn của đảng – nhân tố quyết định thắng lợi của sự

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Đường lối đúng đắn của đảng – nhân tố quyết định thắng lợi của sự. Bài viết ve duong loi va phuong phap dau tranh tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đánh bại các thế lực xâm lược, thống nhất Tổ quốc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên CNXH; và ngày nay, đang tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Có được những thành tựu cao lớn đó, trước hết là do Đảng ta đã đề ra được đường lối cách mạng đúng đắn. Đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trước đây cũng như bây giờ.

Bạn Đang Xem: Đường lối đúng đắn của đảng – nhân tố quyết định thắng lợi của sự

Ngay từ khi mới thành lập (3-2-1930), căn cứ &o đặc điểm tình hình của đất nước, Đảng ta đã xác định đúng đắn mục tiêu, nội dung, đối tượng, lực lượng của cách mạng trong Chánh cương Vắn tắt, Sách lược Vắn tắt và Luận cương Chính trị 1930. Trên cơ sở đường lối chính trị đúng đắn, đường lối quân sự của Đảng được hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng. Từ cao trào 1930 – 1931 đến cách mệnh tháng Tám 1945, xuất phát từ đường lối cách mệnh dân tộc, dân chủ nhân dân, Đảng đã đề ra đường lối khởi nghĩa toàn dân và chỉ đạo cả nước tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi. Đường lối của Đảng đã giải quyết đúng đắn những vấn đề căn bản của cách mệnh Việt Nam, nên đã tập hợp, đoàn kết được toàn dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng được lực lượng chính trị bát ngát khắp làm cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang từ thấp lên cao; thực hành khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn nước, đập tan chính quyền phát xít Nhật và tay sai, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Xem Thêm : cách chơi game Warcraft 3 căn bản – Download.vn

Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, căn cứ &o tình hình trong nước và thế giới, Đảng đã đề ra đường lối: toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến.Đảng ta chủ trương dựa &o sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc; đoàn kết nhân dân ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung; phát triển lực lượng chính trị, xây dựng LLVT ba thứ quân; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, kết hợp tiến công địch cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao; phát triển chiến tranh du kích tiến lên kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy; phát huy sức mạnh toàn dân tộc làm phá sản mọi chiến lược của thực dân Pháp… Nhờ vậy, chúng ta đã huy động được sức mạnh của mọi các tầng lớp nhân dân, phát huy được truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất, bền chí của toàn dân tộc “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” để chiến thắng quân thù. Trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, ác liệt, nhờ có đường lối kháng chiến, kiến quốc đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta chiến đấu, chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Xem Thêm  Bảo Bình Hợp Với Cung Nào Trong tình ái Và Sự Nghiệp

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đề ra đường lối đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ cách mệnh: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng XHCN ở miền Bắc, nhằm mục tiêu hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi toàn quốc, thống nhất Tổ quốc, đưa toàn nước đi lên CNXH. Xuất phát từ vấn đề căn bản đó, Đảng xác định đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối quốc phòng toàn dân và xây dựng LLVT nhân dân. Thực hiện đường lối của Đảng, quân và dân miền Bắc đã tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng CNXH, củng cố quốc phòng, xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn; tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và chống phong tỏa đường biển bằng hải quân của đế quốc Mỹ; đồng thời, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn với tiền tuyến lớn, chi viện kịp thời sức người, sức của cho chiến trường đánh thắng.

Ở miền Nam, quân và dân ta đã không cho và thực hiện thắng lợi đường lối chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, với sự sáng tạo và tinh thần bất khuất, kiên cường, gan dạ vô song. không cho tư tưởng cách mạng tiến công, từ đấu tranh chính trị, nhân dân miền Nam đã tiến hành đồng khởi rồi phát triển lực lượng tiến hành chiến tranh cách mạng và chiến tranh giải phóng; kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa vũ trang, giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị; đẩy mạnh đánh địch trên cả 3 vùng chiến lược, bằng cả lực lượng quân sự và chính trị; kết hợp tiến công quân sự với đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao và binh vận, liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi vẻ vang, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Bước &o thời kỳ mới – thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược (xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN) – đất nước ta có những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng phải đương đầu với muôn &n khó khăn, thách thức. Tổ quốc đã hoàn toàn độc lập, tự do, nhưng các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá cách mạng nước ta một cách ráo riết. Nhằm mục tiêu xóa bỏ CNXH trên đất nước ta, chúng tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” với những âm mưu hết sức thâm độc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, bình an và đối ngoại. Chúng tập trung phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; lợi dụng vấn đề: “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chống phá; phối hợp giữa các lực lượng chống đối trong nước với các thế lực thù địch ở nước ngoài để gây mất ổn định chính trị, xã hội, hòng từng bước chuyển hóa chế độ chính trị đất nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa… chính vì, Đảng ta đã tiếp tục bổ sung và không ngừng hoàn thiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đảng đã xác lập những quan điểm mới, rất cơ bản về bảo vệ Tổ quốc phù hợp với đặc điểm và điều kiện mới. Theo đó, bảo vệ Tổ quốc ngày nay là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ môi trường hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; là sự kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại; trong đó sức mạnh trong nước, với sự kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an toàn, kinh tế, đối ngoại và các lĩnh vực khác là nhân tố quyết định. Để thực hiện tốt vấn đề đó, chúng ta đã không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, coi việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội là lợi ích tốt nhất có thể; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chúng ta đã tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận bình an nhân dân trên từng địa bàn, khu vực và cả nước; chăm lo xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh toàn diện, thực sự làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc; cấm đoán, thực hiện tốt đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, kiên trì chính sách đối ngoại bát ngát mở, đa dạng hóa, đa phương hóa theo phương châm “thêm bạn bớt thù”, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; chủ động phòng ngừa, bắt gặp và triệt tiêu những nhân tố bên phía trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc… Nhờ đó, công cuộc bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần giữ vững ổn định, tạo môi trường hòa bình cho nhiệm vụ xây dựng đất nước. Nét nổi bật, lan tỏa nhất là chúng ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, các thành quả của cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Chúng ta đã thực hiện điều chỉnh chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình và khả năng của đất nước, tạo ra thế phòng thủ bền vững, nhất là ở các địa bàn chiến lược, hướng chiến lược; điều chỉnh một bước tổ chức biên chế gắn với nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức chiến đấu của LLVT nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được tăng cường; nền quốc phòng toàn dân được củng cố kiên cố; thế trận quốc phòng toàn dân được xây dựng gắn kết chặt chẽ với thế trận bình yên nhân dân; các khu kinh tế-quốc phòng được triển khai xây dựng trên các địa bàn chiến lược, góp phần quan trọng đảm bảo quốc phòng-bình yên gắn với phát triển kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa, biên cương của Tổ quốc; việc xây dựng khu vực phòng thủ đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác giáo dục quốc phòng-an toàn có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao kiến thức quốc phòng-bình an cho toàn dân và cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bổn phận và nghĩa vụ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho nhân dân…

Xem Thêm  Rất Hay: 1 tạ bằng bao lăm kg, cách đổi tạ sang kg (ký) chính xác

hiện thời, trước yêu cầu của tình hình mới, cấm đoán và thực hiện đường lối của Đảng, chúng ta tiếp tục tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủ ấp ấpy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các đơn vị phải hết sức chăm lo giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là năng lực quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết và kiểm tra, gisát hại việc chấp hành nghị quyết.

Xem Thêm : 4 nốt ruồi phúc tướng báo hiệu cả đời may mắn, giàu sang

Trước mắt, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cômy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 377 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về đại hội các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự cấp ômy và tổ chức đại hội trước, đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cômy, đại hội các cấp trong Đảng bộ Quân đội, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và kế hoạch đã đề ra. Đó là biện pháp hành động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng ta. Các cấp ômy cần chú ý gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; đề cao trách nhiệm của các cấp trong tổ chức thực hiện công tác dân vận, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “học hành và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Xem Thêm  Tải bộ Font Full Tiếng việt đầy đủ chi tiết từ A-Z [ Updated 2022]

Nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xác định rõ đối tượng, đối tác của cách mạng; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc mọi diễn biến, có kế hoạch và chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng, xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc. Để thực hiện tốt yêu cầu đó, các đơn vị cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong xử lý các tình huống xảy ra; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện; tổ chức tốt các cuộc diễn tập; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, công tác kỹ thuật; đồng thời, làm tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác. Cùng với đó, quân đội phải luôn nắm chắc tình hình, chủ động và kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc, những giải pháp đúng đắn, phù hợp để xử lý những vấn đề thực tiễn tác động đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Đại tướng LÊ VĂN DŨNG

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *