Liên hệ bản thân về việc rèn luyện bổ dưỡng đạo đức … – Hoatieu.vn

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Liên hệ bản thân về việc rèn luyện bổ dưỡng đạo đức … – Hoatieu.vn. Bài viết chi minh lien he ban than tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

  • Bài thu hoạch ăn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Bản đăng ký ăn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Bài dự thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Liên hệ bản thân về việc rèn luyện bổ dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên là câu hỏi các đảng viên phải hoàn thành khi làm bài thu hoạch học hành và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới đây là nội dung chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên” và liên hệ bản thân về đạo đức cách mạng, về tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời Anh chị em tham khảo.

Bạn Đang Xem: Liên hệ bản thân về việc rèn luyện bổ dưỡng đạo đức … – Hoatieu.vn

Bài thu hoạch chuyên đề về rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên
Bài thu hoạch chuyên đề về rèn luyện bổ dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên

1. Chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”

Chuyên đề năm 2023

TĂNG CƯỜNG TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪUCỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤCỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA ĐẢNG VIÊN

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đon đả đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, động thái; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”(1); “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”(2).

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được bộc lộ ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải do chính người cán bộ, đảng viên bồi dưỡng, rèn luyện hằng ngày, thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có được. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người đảng viên – dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp – ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng… Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”(3). Người yêu cầu, cán bộ, đảng viên “phải làm gương mẫu trong lao động sản xuất và trong ăn học”(4); “phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”(5); “phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân”(6). Trong bài nói chuyện tại buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến… Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(7). Người cho rằng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là làm đầu tàu trong mọi công việc, thì công việc dù khó làm mấy cũng làm nên, kế hoạch to mấy cũng hoàn thành tốt.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu bởi họ là những người nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì thế “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”(8), dẫn dắt quần chúng, trong phong trào cách mạng. Cán bộ, đảng viên là người dẫn dắt quần chúng, muốn quần chúng làm theo thì bản thân phải là tấm gương, phải “cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc”(9). Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên không những phải có bổn phận tự bồi bổ tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương để nhân dân noi theo làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Và, Người chính là tấm gương sáng về sự tiên phong, gương mẫu, cả trong mọi suy nghĩ, động thái, lời nói và việc làm từ nhỏ đến lớn, qua đó kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

cấm đoán tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã khẳng định tính chất tiên phong của Đảng và điều này đã được khẳng định trong Điều lệ Đảng: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của ách thống trị công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Từ đó cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đon đả, chăm lo giáo dục, rèn luyện, tẩm bổ, phát huy vai trò, nghĩa vụ, tính tiền phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này, đã được diễn tả có hệ thống, thông qua các văn kiện của Đảng, qua các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội IV của Đảng, trong thông báo về xây dựng Đảng, Đảng ta khai mạc đặt ra vấn đề phải rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và điều này đã được khẳng định trong phương châm thứ hai về xây dựng Đảng là phải: “rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”.

Đại hội V của Đảng, trong văn bản văn bản công bố giải trình về xây dựng Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Cán bộ, đảng viên từ uỷ viên Trung ương Đảng đến mọi đảng viên ở cơ sở phải là những chiến sĩ tiên phong, gương mẫu về mọi mặt để tập hợp được quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Đại hội VI của Đảng, trong báo cáo chính trị, Đảng ta đặt ra yêu cầu để nâng cao chất lượng đảng viên: “Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu trong lối sống. Người có chức vụ càng cao thì yêu cầu về sự gương mẫu càng lớn”.

Đại hội VII của Đảng, trong Báo cáo xây dựng Đảng và canh và chỉnh sửa Điều lệ Đảng, Đảng ta khẳng định: tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là một phương thức lãnh đạo của đảng, đó là: “Đảng lãnh đạo bằng công tác tư tưởng, tổ chức, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng”.

Đại hội VIII của Đảng, trong Báo cáo Chính trị, Đảng ta đề ra yêu cầu: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, khắc phục chủ nghĩa cá nhân”.

Đại hội IX của Đảng, trong Báo cáo Chính trị, Đảng tiếp tục đề ra yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu trong ăn học, công tác và trong rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực hiện pháp luật.

Đại hội X của Đảng, Đảng có đề ra mục tiêu: “Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiên phong gương mẫu, phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên…”.

Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục đề ra nhiều giải pháp trong đó, có giải pháp: “phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 07/6/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát hành Quy định 101-QĐ/TW về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực ăn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đồng thời, đề ra 7 nội dung mà cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghĩa vụ nêu gương gồm: (1) Về tư tưởng chính trị, ( 2) Về đạo đức, lối sống, tác phong, (3) Về tự phê bình, phê bình, (4) Về quan hệ với nhân dân, (5) Về nghĩa vụ trong công tác, (6) Về ý thức tổ chức kỷ luật và (7) Về đoàn kết nội bộ.

Đại hội XII của Đảng xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ là: “Giữ vững bản chất ách thống trị công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên” và “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có bổn phận cao trong công việc,…”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị phát hành Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường nghĩa vụ nêu gương.

Ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW, về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương với 5 điều trong đó quy định rõ bổn phận của cán bộ, đảng viên, của Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương trong thực hiện nghĩa vụ nêu gương với nhiều nội dung cụ thể.

Ðại hội XIII của Ðảng đã khẳng định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về bổn phận nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Ðảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, liên quan các phong trào cách mệnh. Nêu gương là bổn phận, nghĩa vụ và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước Nhân dân; bổn phận nêu gương đó phải được diễn đạt từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, bổn phận trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ”.

áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng, ngày 25/1/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối những đơn vị Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cômy, cơ quan, đơn vị trong tình hình bây giờ. Với quan điểm: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Là giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diễn tả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong trong công tác xây dựng đảng và làm gương cho quần chúng; lãnh đạo, quản lý phải tiên phong và làm gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dưới quyền; cấp trên phải tiên phong và làm gương cho cấp dưới; cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong gia đình và xã hội. Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có ảnh hưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền lâu và kiên cố của đất nước, bởi vì những đơn vị Trung ương có nhiệm vụ tham mưu, hoạch định chính sách tầm vĩ mô và tổ chức thực hiện.

Xem Thêm  Tại sao trong túi tiêu hóa thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào

Cụ thể hóa Nghị quyết, ngày 01/11/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các đơn vị Trung ương ban hành Quyết định 1049-QĐ/ĐUK về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối những đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “TRUNG THÀNH – TRUNG THỰC – ĐOÀN KẾT – TẬN TỤY – SÁNG TẠO – NÊU GƯƠNG” để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ.

II. NHỮNG NỘI DUNG TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Tiên phong, gương mẫu kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải bền chí chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đi đầu trong đấu tranh với những bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiên phong, gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Các cấp ôm ấp ấp ấpy, tổ chức đảng tăng cường giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thông qua việc thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi bổ lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối những đơn vị Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

2. Tiên phong, gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu nghiên cứu, ăn học, cấm đoán nghị quyết của Đảng. Nghiêm túc ăn học và tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học hành, không cho các nghị quyết của Đảng theo quy định. Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, nghĩa vụ của cấp ômy các cấp, nhất là bí thư cấp ủ ấpy; đổi mới công tác tổ chức, quản lý các lớp nghiên cứu, ăn học, cấm đoán nghị quyết của Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 04-KL/ĐUK, ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học hành, cấm đoán nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các đơn vị Trung ương, chỉ đạo xây dựng chương trình biện pháp biện pháp hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Đảng. Tiên phong, gương mẫu xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, gisát hại việc ăn học, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhất là đối với người đứng đầu.

3. Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để đảng viên noi theo; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân đảm đang, đề cao tự phê bình và phê bình, không bao che, che giấu khuyết điểm. Từng cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn tự soi mình để tự sửa chữa cho chính mình.

Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích. Khi có khuyết điểm phải thẳng thắn nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm. Trong tự phê bình và phê bình phải có tình đồng chí, yêu thương lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao

Xem Thêm : Cách vẽ hoa dây leo đơn giản nhất

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ômy, cơ quan, đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp thu và làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến, vận dụng có hiệu quả vào sản xuất, đời sống, công tác.

Người đứng đầu cấp ômy, cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong ăn học, cập nhật nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu, tham mưu đánh giá tình hình, xác định kế hoạch, phương án; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp xây dựng kế hoạch ăn học thường xuyên, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn; đồng thời, coi việc ăn học cũng là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ để mọi người tự giác chấp hành.

Người đứng đầu cấp ủ ấpy, cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu tôn trọng trí tuệ tập thể, phát huy tối đa bản lĩnh, năng lực của cán bộ cấp dưới, có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận, ra các quyết định một cách độc lập, kịp thời, chính xác.

5. Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; giữ gìn lối sống trong sạch, cạnh tranh lành mạnh, không tham nhũng; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Sẵn sàng nhận và chịu bổn phận khi để tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình gánh vác xảy ra tham nhũng, lãng phí, bị động và quyết tâm sửa chữa, khắc phục; kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi bề ngoài; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

Người đứng đầu cômy, cơ quan, đơn vị nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; là người cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”; tiên phong, gương mẫu trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tác phong sâu sát, thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị đang công tác và nơi cư trú. Đổi mới phong cách, tác phong công tác, cải cách hành chính, thực hiện phương châm “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa &o dân và có nghĩa vụ với dân”.

Cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học hành, tự tẩm bổ, rèn luyện. Mọi suy nghĩ, việc làm, biện pháp động thái của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải đi trước và là tấm gương cho quần chúng noi theo, học hành; người đứng đầu cấp ômy, cơ quan, đơn vị phải làm trước, thực hiện trước để cán bộ, đảng viên làm theo, thực hiện theo. Tự học hành để nâng cao trình độ, tự giác chấp hành và thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ, tự đề ra kế hoạch phấn đấu cho bản thân, tự điều chỉnh biện pháp hành động của mình, sai đến đâu sửa đến đấy, phải tự giác nhận khuyết điểm và tự sửa chữa, không dựa &o tập thể, tranh công, đổ lỗi cho người khác, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đảng viên đi trước làng nước theo sau” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh ăn học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6. Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị

Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, quy định của cơ quan, đơn vị; phải chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của tổ chức Đảng, Nhà nước, của cấp trên.

Gương mẫu xây dựng đoàn kết nội bộ; công tâm, khách quan với cán bộ dưới quyền; hợp tác và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống. Bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy nghĩa vụ, khuyết điểm cho người khác. Gương mẫu tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu lộ chia rẽ, bạn bè, gây mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các đơn vị Trung ương”.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ômy, cơ quan, đơn vị phải luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nói đi đôi với làm, tác phong; động thái phải chuẩn mực từ lời nói đến việc làm, cử chỉ, thái độ, biện pháp hành động, ứng xử đối với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng, gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi, ở nơi công sở, cơ quan, đơn vị cũng như nơi cư trú.

7. Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân

Người đứng đầu cấp ômy, cơ quan, đơn vị cần sâu sát, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Chủ động đối thoại và kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ dưới quyền.

Nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng và thực hành đạo đức công vụ với thái độ khách quan, công tâm. Tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

8. Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Chi bộ, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị – xã hội cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc gisát hại, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người người đứng đầu cấp ômy, cơ quan, đơn vị trong việc nêu gương, bồi bổ, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân và phòng, chống, tham nhũng, lãng phí…

Các cômy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, gigiết hại quá trình tự học hành, rèn luyện, bồi dưỡng phấn đấu của cán bộ, đảng viên có chất lượng và hiệu quả. đon đả lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá kết quả tự học hành, tự tẩm bổ, rèn luyện nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Thông qua đó, các cômy, tổ chức đảng nắm vững tình hình để bắt gặp, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Sau kiểm tra, gisát hại phải tiến hành rút kinh nghiệm, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, đề ra phương hướng, có chế tài xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên không tiên phong, không làm tròn nghĩa vụ nêu gương. Chú trọng việc động viên, khen thưởng đối với các member có kết quả cao trong tự ăn học, tự bổ dưỡng, rèn luyện phấn đấu.

Xem Thêm  Tìm hiểu rõ về ý nghĩa phong thủy về hoa ưu đàm

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu

Các cômy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao lập trường và khả năng chính trị, năng lực chuyên môn, tính chiến đấu, gương mẫu của các củ ấpy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đồng thời, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên; trên cơ đó, mỗi cômy, tổ chức đảng cần quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng thành các quy định cụ thể về tính tiên phong, gương mẫu sao cho sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác, từ đó để mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, bổ dưỡng, rèn luyện bản thân về mọi mặt, tự soi, tự điều chỉnh bản thân trong quá trình tẩm bổ, rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên tuân theo các vấn đề có tính nguyên tắc, như lý luận gắn liền với thực tiễn; học đi đôi với hành; nâng cao kiến thức gắn liền với củng cố, phát triển bản lĩnh, quyết tâm chính trị. Cần giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có ý thức tổ chức kỷ luật; có trình độ năng lực và phương pháp, tác phong công tác tốt; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Làm sao để việc nêu gương phải trở thành một phương thức lãnh đạo chủ yếu để đảng viên khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự bao trùm, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, quần chúng tự giác tham gia các phong trào cách mệnh.

Các cấp ôm ấpy, tổ chức đảng cần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học hành, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ… nhiệt tình giúp đỡ, động viên cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tự phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII

Để tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, tự giác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; trách nhiệm càng cao càng phải gương mẫu, đi đầu, một trong những nội dung phải gương mẫu là: tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với những biểu đạt vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các biện pháp hành động nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân thì việc đầu tiên là mỗi củ ấpy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ những nội dung căn bản và giá trị, ý nghĩa rộng lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần kiên cố của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ kiên cố Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững &ng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; đồng thời, cần khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của đồng chí, của quần chúng, của cấp dưới từ đó chuyển thành nhận thức và động thái tự giác. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với việc rèn luyện phong cách người cán bộ cách mạng. Chính phong cách đó là cơ sở để cho buổi giao lưu của người cán bộ ngày càng hiệu quả, và là tấm gương đối với quần chúng nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân &o sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.

3. Tạo môi trường, động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương, phát huy năng lực, tích cực lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc; kịp thời biểu dương, tôn vinh và nhân mênh mông các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, bao la khắp, để thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tẩm bổ, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày . Đồng thời, cần cụ thể hóa hơn nữa, sát thực tiễn hơn nữa nội dung tiên phong, gương mẫu của các đảng viên trên các cương vị, ở các lĩnh vực, các đơn vị, ngành nghề,… để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện và để việc gigiết hại của tổ chức đảng, các thành tố của hệ thống chính trị và nhân dân với hành động gương mẫu của đảng viên bản chất hơn, hiệu quả và hiệu lực hơn.

Hành động tiên phong, gương mẫu là hệ quả tổng hợp của nhiều yếu tố, của quá trình bồi bổ, rèn luyện và sự tự ý thức về tính tiên phong gương mẫu của mỗi người đảng viên; đồng thời là sự giáo dục, kiểm tra, gisát hại của các tổ chức, các lực lượng và nhân dân. Vì vậy, để phát huy hành động gương mẫu của người đảng viên phải khơi dậy, củng cố, phát huy sự tự bồi bổ, rèn luyện, sự tự ý thức về tính tiên phong trong mỗi người đảng viên; đồng thời, phải phát huy vai trò của các thiết chế chính trị, văn hóa, xã hội, tạo dựng sức mạnh tổng hợp, môi trường lành mạnh để nuôi dưỡng, phát huy hành động tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

4. Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và các đơn vị, tổ chức, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần có quy định rõ ràng, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ; chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn để tránh tình trạng khi cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sai phạm, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho tổ chức, tập thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đối với Đảng thì củng cố tốt và phát triển tốt”. bởi thế, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân đảm đang.

Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, chặn đứng sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, cần hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định chuẩn mực về lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, làm cơ sở cho đánh giá, giám sát, quản lý cán bộ. Hệ thống thể chế phải cụ thể hóa một cách tường minh các nguyên tắc tập trung dân chủ, hiệp thương dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và chế độ thủ trưởng; các cơ chế phân quyền, trao quyền, ủy quyền, tản quyền; thẩm quyền, trách nhiệm giữa tập thể và thành viên, cấp trên và cấp dưới… phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng loại hình hoạt động lãnh đạo và quản lý; phải đảm bảo đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng với luật pháp nhà nước và các thể chế xã hội.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, gisát hại; có bề ngoài khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương

Tăng cường công tác kiểm tra, gigiết hại, kỷ luật của Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những người thoái hóa, biến chất ra khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xem Thêm : Những kì lạ đằng sau cuộc đời của Vitas – nam ca sĩ “mang giọng

Các cấp ôm ấpy, tổ chức đảng phải tập trung kiểm tra, gigiết hại việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Xây dựng quy chế, quy định cụ thể để đảng viên tự giác chịu sự kiểm tra, gigiết hại của chi bộ, của cấp ômy nơi công tác, nơi cư trú; chặn đứng việc tự đặt bản thân lên trên tổ chức, lên trên tập thể, đồng thời khắc phục tình trạng e dè, nể nang, bao che, lảng tránh trách nhiệm kiểm tra, gisát hại. Cần dựa &o nhân dân và đề cao trách nhiệm của nhân dân trong kiểm tra, gisát hại, đánh giá, nhận xét năng lực, phẩm chất đạo đức, các mối quan hệ với quần chúng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, cần tập trung kiểm tra, gisát hại các tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực; nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận niềm nở; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của côm ấpy, ủy ban kiểm tra các cấp, coi trọng giám sát chuyên đề; tăng cường sự phối hợp giám sát của Đảng với giám sát của Nhà nước và của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực giám sát, tránh chồng chéo, trùng lặp… sẽ góp phần cho mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên, tự giác trong vấn đề nêu gương.

Xem Thêm  Nốt ruồi ngón tay trỏ tiết lộ gì về cuộc sống của bạn? – Bigcove

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch các cấp trong Đảng bộ Khối. Tham gia với các cơ quan thúc đẩy để đấu tranh, xử lý và đề xuất xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nói và làm trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Liên hệ bản thân về việc rèn luyện bồi bổ đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên hàng đầu

a/ Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Phong cách Hồ Chí Minh được biểu lộ trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, gồm có 1 số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách biểu thị, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.

– Phong cách làm việc dân chủ đó là phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, member đảm đương; Đi đúng đường lối quần chúng, “lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người “không quan trọng”; Tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt và Nêu gương.chính là làm việc khoa học; làm việc có kế hoạch; làm việc đúng giờ; đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn.

– Phong cách làm việc quần chúng: khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân thành, nồng hậu, tự nhiên; biến hóa linh động, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách. Đối với nhân dân, bạn bè, đồng chí, đồng đội thì tự nhiên, bình dị, cởi mở, chân nghĩa, vừa chủ động linh hoạt lại vừa ân cần, tế nhị, bình dị, tự nhiên đến mức hồn nhiên, làm cho bất cứ ai được gặp Người đều thấy không khí chan hòa, ấm cúng, thoải mái, không cảm thấy sự xa vắng giữa lãnh tụ và quần chúng.

– Phong cách làm việc khoa học không ngừng trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Đoàn giao phó. Bản thân luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng kỷ luật nhà trường, không trục lợi thành viên, dù ở bất cứ cương vị nào cũng luôn gần gũi với mọi người, học tập những người bao quanh để ngày một tiến bộ

– Phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm : luôn có tinh thần xây dựng một tập thể đoàn kết, biết cộng đồng trách nhiệm, biết yêu thương giúp đỡ nhau thì chắc chắn tập thể đó sẽ vững mạnh và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

b/ Liên hệ với bản thân: Là một đảng viên, giáo viên với nhiệm vụ giảng dạy được nhà trường phân công, tôi nhận thấy nên cần phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh &o những việc làm cơ bản sau:

* Về tư tưởng chính trị:

– Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;

– Tin tưởng và kiên cường mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

– Chấp hành tốt mọi chủ chương đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Tích cực đấu tranh với các biểu đạt suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

– Gương mẫu thực hiện và có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện theo đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Bản thân luôn tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để tự học; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, tẩm bổ do nhà trường và cấp trên tổ chức, có ý thức học hỏi bạn bè đồng nghiệp để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

* Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Thực hiện tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;

– Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa member, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình;

– Bản thân luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; thực hiện tốt các Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

– Bản thân luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị về quyền và lợi ích chính đáng của đảng viên và quần chúng trong đơn vị tổ; tích cực đấu tranh với các bộc lộ vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân

– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, sống sống đoàn kết tập thể, hoà nhã, gần gũi với bạn bè đồng nghiệp và nhân dân nơi cư trú. Quan hệ mật thiết với nhân dân. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;

– Có ý thức trong tự phê bình và phê bình; biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác; tích cực đấu tranh với những biểu lộ chia rẽ, bè .

c/ Đề xuất những giải pháp, ý tưởng:

Để xây dựng được mối đoàn kết nội bộ theo tôi chúng ta cần Đặt lợi ích tập thể lên đầu. Sự đoàn kết, thoải mái trong tư tưởng sẽ khiến con người ta nhiệt tình và yêu mến công việc hơn.

Ngay từ đầu năm học mỗi đoàn thể phải xây dựng cho mình kế hoạch làm việc của năm và phân định công việc cụ thể cho từng tháng, từng kì. Việc xây dựng kế hoạch phải sát với tình hình thực tế, không qua loa, đại khái hay chung chung, có sự phân định trách nhiệm công việc rõ ràng, phân đúng người, đúng việc dựa theo khả năng, sở trường của mỗi người như vậy hiệu quả công việc sẽ cao. Sự rạch ròi trong công việc sẽ khiến mỗi người có trách nhiệm hơn trong công việc của mình, tránh được tình trạng đổ lỗi cho nhau. Dù cá nhân hay tập thể đều phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp để tìm ra cái đúng, cái hay mà sửa chữa để hoàn thiện mình.

Mỗi đảng viên chúng ta rất cần thấm nhuần và học theo những phong cách trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ cần một lời chào chân đức, một nụ cười niềm nở, một cử chỉ vượt ngoài quy cách bình thường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa bỏ mọi xa rời về chức vụ, địa vị, giữa cấp trên cấp dưới, giữa lãnh tụ với nhân dân; đem đến cho mọi người ý thức về sự bình đẳng hoàn toàn. Mỗi chúng ta ai ai cũng cần học bác những đức tính tốt đẹp ấy trong cơ quan đơn vị cũng như với bạn bè người thân, bà con lối xóm…

Người luôn luôn biểu lộ thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng, khoan dung, khiêm nhường, độ lượng với con người. vậy cho nên Chính bởi mà sức cuốn hút, cảm hóa, cảm phục, ngưỡng mộ và thôi thúc mọi người hướng tới cái chân, thiện, mỹ trong cuộc sống và công tác. Cách ứng xử không chỉ dừng lại ở tình thương yêu và sự nhiệt tình Người dành cho các đối tượng trong giao tiếp, mà nó còn mô tả thông qua sự nêu gương của Người. Sinh thời, khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói , Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng một hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã gương mẫu nghiêm túc thực hiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập theo gương bác là là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân Việt Nam.

Đối với bản thân là một Đảng viên, học theo gương Bác là một nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là con cháu của Bác. Nhận biết được điều đó bản thân tôi luôn tự rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hòa nhã với đồng nghiệp, người thân, bà con lối xóm,; Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có cảnh ngộ đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trong mọi trường hợp, đặc biệt không tham gia &o các tệ nạn xã hội, là tấm gương cho con cái noi theo

Học tập đạo đức của Bác Hồ, chúng ta còn có thể học tập qua chính những tấm gương đồng nghiệp, bạn bè bao quanh. Và hãy để việc học tập đó đi &o chính cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta chứ không phải là những hoạt động có tính chất phong trào. Bởi học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn

Hấp ủ ấp ấp nay, chúng ta học theo Bác, làm theo Bác chính là học tập và rèn luyện để có một cái Tâm trong sáng. Yêu Bác, học Bác để lòng ta trong sáng hơn, để lòng ta hòa chung với những tâm tư, trăn trở, nỗi niềm của nhân dân, của dân tộc.

Tôi tin, sống giản dị như Bác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để thấy một Việt Nam vững &ng phát triển ở ngày mai. Là những đảng viên, cánh tay phải của xã hội, chúng ta cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đó không chỉ là trách nhiệm của cá nhân tôi, cá nhân chúng ta, mà còn vì vận mệnh của đất nước Việt Nam. Sống giản dị như Bác còn là để trả ơn cuộc đời, trả ơn những máu và nước mắt của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho tự do, độc lập hấp ủ ấp nay.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *