Đại hội VII: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Đại hội VII: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền. Bài viết chi minh lam kim chi nam tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) đã tổng kết 5 năm đổi mới (1986-1990), khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn và bước đi phù hợp với thực tiễn. Thành công lớn của Đại hội VII là đã đề ra: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (1990-2 nghìn). Đại hội khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành vi của Đảng.Có thể nói, từ Đại hội VI đến Đại hội VII, những ẩn ý về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã được hình thành trên những nét chủ yếu nhất. Cùng với thành tựu căn bản đó việc khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành vi của Đảng, đánh dấu một bước tiến mới về đổi mới nhận thức và tư duy lý luận của Đảng.

Xem Thêm  Stt về trà xanh tuesday, cap khịa trà xanh, câu nói hay về trà xanh

Bạn Đang Xem: Đại hội VII: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền

Về đối ngoại, Đại hội VII khẳng định: ”Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.

Xem Thêm : 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 | , Phản ứng oxi-hoá khử

Mục tiêu bao hàm của 5 năm (1991-1996) là ”vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi thụ động và bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện giờ”.

Đại hội VII của Đảng đã đánh giá công tác tư tưởng 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội VI (1986-1990) và chỉ rõ nhiệm vụ công tác tư tưởng 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội VII (1991-1996). Đánh giá công tác tư tưởng, Đại hội VII đã khẳng định: ”Công tác tư tưởng đã được coi trọng, góp phần đổi mới tư duy, định hướng tư tưởng, bồi bổ những nhận thức đúng đắn cho đảng viên và nhân dân, tạo ra sự nhất trí đối với đường lối, quan điểm của Đảng, tuyên truyền những nhân tố mới, phổ biến những kinh nghiệm tốt, đồng thời tích cực đấu tranh chống thụ động, chống những quan điểm và nhận thức sai trái, bảo vệ quan điểm đúng đắn của Đảng”. Đại hội VII cũng đánh giá cao những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin báo chí.

Mặt yếu và khuyết điểm của công tác tư tưởng là nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh trong công cuộc đổi mới chưa được làm sáng tỏ. Trong Đảng vừa có những mô tả bảo thủ không chịu đổi mới, vừa có khuynh hướng nóng vội, rập khuôn cách làm của nước khác, cũng có cả tư tưởng dao động, cơ hội chính trị, mức hưởng thụ văn hoá, văn nghệ của đông đảo nhân dân còn thấp. Đã xuất hiện một số tư tưởng lệch lạc, coi nhẹ văn nghệ dân tộc và cách mạng, nhìn xã hội toàn black color. Quản lý văn hoá tuy có đổi mới nhưng còn nhiều khuyết điểm, chưa quản lý chặt chẽ công tác xuất bản, nhập phim, làm phim để cho các văn hoá phẩm độc hại phổ biến tràn lan gây hại lớn.

Xem Thêm  Tiểu sử Kim Lý là ai? Đời tư và sự nghiệp của diễn viên – 2dep

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tư tưởng 5 năm tới (1991 – 1996), nhiệm kỳ Đại hội VII khẳng định: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư tưởng lý luận, tập trung &o các nội dung: ”Tiếp tục tẩm bổ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối của Đảng. bồi bổ tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, kết hợp với mở mênh mông hợp tác quốc tế, cần kiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem Thêm : Họ Thái Việt Nam ❤ Lịch Sử, Nguồn Gốc, Gia Phả … – Tên Hay

Nêu cao quýnh giác chống mọi âm mưu và âm mưu chia rẽ, phá hoại của kẻ thù đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng chủ trương chính sách của Đảng, lý giải những vấn đề mới mà cuộc sống đặt ra. Đổi mới căn bản công tác giáo dục chính trị, lý luận”. “Tiếp tục xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá Việt Nam, bảo tàng và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại… Khuyến khích tự do sáng tạo vhọc hành, nghệ thuật vì sự hoàn thiện con người, bồi bổ tâm hồn, tình cảm cao đẹp, đề cao tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường…

Phát triển sự nghiệp thông tin, báo chí, xuất bản theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin và nâng cao kiến thức mọi mặt cho nhân dân. Tăng đầu tư phương tiện phát thanh, truyền hình, đưa thông tin đến mọi vùng của đất nước, đến phần lớn các gia đình, nhất là ở nông thôn và miền núi. Coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại. Quản lý chặt chẽ công tác xuất bản, thông tin, báo chí, phim ảnh…”.

Xem Thêm  Phân tích Bức Ảnh đoàn tàu trong Hai đứa trẻ

Theo Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), trang 198-199

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *