HƯỚNG DẪN: HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa HƯỚNG DẪN: HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG. Bài viết chuyen de hoc tap va lam theo bac nam 2018 tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TUYÊN GIÁO

Bạn Đang Xem: HƯỚNG DẪN: HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM –

Số: 52-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

HƯỚNG DẪN

HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học hành chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong ăn học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Xem Thêm : Đâu là cách hạ sốt siêu vi hữu hiệu? – Hapacol

– Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tiếp tục gắn nội dung ăn học và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những miêu tả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức cỗ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem Thêm  Nhóm máu ABO và Rh có ý nghĩa gì?

2. Thời gian và tài liệu

– Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

– Tài liệu: chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong ăn học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và ban hành.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu ăn học, phát hành mênh mông rãi rãi trong Đảng và trong xã hội; tổ chức tẩm bổ và hướng dẫn văn bản văn bản báo cáo giải trình viên về nội dung chuyên đề tại Hội nghị công bố giải trình viên tháng 12 năm 2017.

3.2. Cômy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, không cho, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán thù, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Ban tuyên giáo tham mưu, giúp cấp ômy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, ăn học và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cômy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu thị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả buổi giao lưu của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cấp ủ ấpy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giải trình giải trình kết quả ăn học, làm theo với cômy cấp trên trực tiếp. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Bí thư (thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương).

Xem Thêm  Những chương trình thiếu nhi ấn tượng trên VTV

Xem Thêm : Viên tướng của chính quyền Sài Gòn Ngô Quang Trưởng

3.3. Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; bàn gượng nhẹ, đàm luận về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủ ấpy cấp trên.

Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm lên tiếng kết quả thực hiện với chi bộ.

3.4. Đối với các đơn vị, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh ăn học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp &o các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông, bản tin của cơ quan, đơn vị.

3.5. Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu phát giác mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên báo, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

3.6. Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau học hành, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền bao la trong nhân dân, trước hết là người thân, những người bao quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia gigiết hại việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng tiếp tục tuyên truyền, tập trung &o những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học hành và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách chặn cuộc gọi đến từ số lạ trên điện thoại Android

Cấp ôm ấpy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống công bố viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tại các hội nghị, tập trung giới thiệu &o những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mệnh, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề, với “Hướng dẫn khung để các cômy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị).

Trong quá trình thực hiện chuyên đề, có vấn đề gì nảy sinh, đề nghị các đồng chí thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương./.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *