Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công là tiếp tục tăng cường xây

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công là tiếp tục tăng cường xây. Bài viết len hang dau va co y nghia quyet dinh tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mệnh Việt Nam

Bạn Đang Xem: Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công là tiếp tục tăng cường xây

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện bộc lộ nêu rõ, công bố các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tập trung &o 3 vấn đề chung, căn bản, có tính chất khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu và các điểm nhấn quan trọng.

Thứ nhất, về quá trình chuẩn bị các văn kiện, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII rất sớm. Ngay từ Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (tháng 10-2018) đã quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự. Trong hơn hai năm qua, các Tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với những đơn vị nghiên cứu, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các cấp ômy, chính quyền địa phương để chuẩn bị các văn bản giải trình giải trình, nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa &o các dự thảo văn kiện. Có thể khẳng định, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, biểu hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng Dân”, hoà quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ bền vững Tổ quốc.

Thứ hai, về tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XIII, công bố nêu rõ, 5 năm qua, kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%). Nhiều khó khăn, vướng bận bịu, hạn chế, yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt những kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải sinh. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải sinh rõ rệt. Tình trạng tham nhũng, bị động, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, chặn đứng. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 liên quan mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế – xã hội, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước đã đạt được những kết qua, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững &ng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước &o 1 thời kỳ phát triển mới.

Xem Thêm  Mg + HCl → MgCl2 + H2 | Mg ra MgCl2 – VietJack.com

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. “Chúng ta đã đạt được những thành tựu cao lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển chóng mặt mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững &ng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

đảm bảo rất chất lượng có thể lợi ích quốc gia – dân tộc

Xem Thêm : 0906 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 0906 có gì đặc biệt? – FPT Shop

Vấn đề thứ ba, về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo, trong bối cảnh những thách thức, cơ hội đan xen bây chừ, lên tiếng nhất mạnh cần tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần quán triệt trong cả nhận thức và động thái thực tiễn các quan điểm chỉ đạo căn bản. Đó là, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải bền chí và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên cường mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bền chí đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; đảm bảo cực tốt lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng đẳng, hợp tác, cùng bổ ích, để xây dựng và bảo vệ bền vững và kiên cố Tổ quốc. “Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng bền vững và kiên cố của Đảng ta, cấm đoán phép ai được ngả nghiêng, dao động”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Cùng với đó, chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững lâu dài và kiên cố và kiên cố đất nước; đảm bảo gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng, an toàn là trọng yếu, thường xuyên.

Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xem Thêm  Tại sao phải che gương khi gia đình có người qua đời? – Phật giáo

Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chấn chỉnh Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

“Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, công bố nêu rõ.

công bố chính trị cũng đề ra và các báo cáo chuyên đề đã cụ thể hoá 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 – 2030. Các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn 10 năm tới, trong đó có nhiều vấn đề mới, nổi bật.

Nhiệm kỳ Đại hội XII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội XIII đã đề ra để đưa đất nước ta bước &o một giai đoạn phát triển mới với 6 trọng tâm.

Xem Thêm : Thẩm Thúy Hằng: mỹ nhân chân dài cảnh nóng, cát xê 1 tỷ đồng và bi kịch

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thụ động; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những miêu tả “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh ăn học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ – nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tâm nhiệm vụ. Có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu nghĩa vụ, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong động thái vì lợi ích chung.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực rất tốt. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập.

Xem Thêm  Sao La là con gì? Những điều kì lạ về linh vật SEA Games 31

Thứ ba, khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng có nhân, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo an sinh an sinh và phúc lợi xã hội, bình an con người.

Thứ tư, giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, bình an; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ năm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Chống các biểu thị dân chủ cực đoan, dân chủ bề ngoài.

Thứ sáu, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và biện pháp hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa, đưa đất nước vững bước chân lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *