Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con. Bài viết nghia mac lenin tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Bạn Đang Xem: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con

Trong suốt quá trình cách mạng, đặc biệt từ khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, phong trào cộng sản, công nhân quốc tế lâm &o thoái trào, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tập trung xuyên tạc những nguyên lý căn bản, phủ nhận nội dung cốt lõi và giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bởi chúng biết rõ rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống tư tưởng, quan điểm và học thuyết khoa học về sự nghiệp giải phóng kẻ thống trị, giải phóng xã hội, giải phóng con người và chỉ ra lực lượng, con đường, phương thức đạt mục tiêu đó. Với phẩm chất của nhà cách mạng chân chính, nhà khoa học vĩ đại, nhân tài; C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học và giành cả cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi để biến học thuyết cách mạng khoa học trở thành hiện thực; dẫn đường, chỉ lối cho nhân loại tiến lên chủ nghĩa cộng sản mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Luận giải khoa học về sự phát triển biện chứng, tất yếu thay thế nhau của các hình thái kinh tế – xã hội trong lịch sử nhân loại; về đấu tranh kẻ thống trị giữa ách thống trị công nhân và giai cấp tư sản; về tính tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, v.v.. Thành công của cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917) dẫn đến sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây và những thành tựu cao lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp cách mệnh xã hội chủ nghĩa ở các nước Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba hiện giờ là minh chứng thuyết phục về bản chất cách mệnh, khoa học, sức sống và tính thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin; là ngọn cờ soi sáng phong trào đấu tranh giai cấp của công nhân và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

bản tính cách mệnh, khoa học và giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin đã được kiểm nghiệm, khẳng định bởi thực tiễn trong hơn 92 năm lãnh đạo cách mệnh Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Sự kiên trì, ứng dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin &o thực tiễn cách mệnh, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định những thắng lợi rộng lớn của cách mệnh Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XIX, nhất là, sau khi Pháp nổ súng xâm lược nước ta; với lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, lớp lớp các sĩ phu, nhân vật, tài năng đứng lên lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp, theo các trào lưu tư tưởng khác nhau nhưng lần lượt rơi &o thất bại. Các phong trào cách mệnh của nhân dân ta bị thực dân Pháp và tay sai, phản động đàn áp, dìm trong biển máu; con đường cứu nước, giải phóng dân tộc lâm &o khủng hoảng, bế tắc… bởi thiếu một đường lối cách mệnh đúng đắn.

Quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lênin con đường cứu nước đúng đắn và khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”[1]và Người cho rằng: “Đây là cái cấp thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”[2]. Chính Người đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin &o trong phong trào công nhân, phong trào yêu nước và xúc tiến chuẩn bị các tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930). Nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định Chính cương, Sách lược vắn tắt – vạch ra đường lối đúng đắn cho cách mệnh Việt Nam; lãnh đạo cao trào cách mệnh Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931), phong trào Dân chủ (1936 – 1939), phong trào Phản đế (1939 – 1941); lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mệnh tháng Tám năm 1945, tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trên toàn quốc, lập nên Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cũng chính Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã áp dụng sáng tạo những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, lãnh đạo nhân dân ta trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), làm nên một “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; hơn hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà đỉnh cao là thắng lợi của campaign Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Thắng lợi đó đã góp phần quan trọng làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới; tác động phong trào độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò là “cẩm nang thần kỳ”, “kim chỉ nam” cho cách mệnh Việt Nam của chủ nghĩa Mác – Lênin và dặn dò: Đảng phải luôn trung thành và ứng dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin &o thực tiễn cách mạng Việt Nam, nâng cao khả năng, trí tuệ của Đảng. Theo Người: “Đảng ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa Mác – Lênin với tình hình thực tế của nước ta, chính do đã thu được nhiều thắng lợi trong công tác”[3] và “chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác – Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác – Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích 1 cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước chân cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”[4]. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên ra sức nghiên cứu, ăn học, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận và áp dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp, nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin &o thực tế công tác, theo tinh thần: “học hành chủ nghĩa Mác – Lênin là học hành cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học hành những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng một cách sáng tạo &o hoàn cảnh thực tế của nước ta”[5].

Xem Thêm  Cách khắc phục lỗi điện thoại Android không kết nối được WiFi đơn

Bằng trí tuệ thiên tài và thông qua thực tiễn hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu chọn lọc, ứng dụng sáng tạo các nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và giải quyết thành công những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam; góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trên nhiều lĩnh vực. Những cống hiến rộng lớn và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin &o điều kiện của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần rộng lớn của Đảng và dân tộc ta”[6]. Ghi nhận những công lao đóng góp của Hồ Chí Minh, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp quốc, tại Nghị quyết 24C/18.65 khóa họp Đại hội đồng lần thứ 24 tại Pari (từ ngày 20/10 – 20/11/1987), vinh danh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, nên tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là tài sản vô giá của Đảng, dân tộc ta, mà còn là di sản tư tưởng quý giá của nhân loại tiến bộ, cổ vũ, khích lệ, soi sáng cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác – Lêninvà tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho biện pháp hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại, thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối đổi mới đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Xem Thêm : Chí khí anh hùng (Truyện Kiều) – Nguyễn Du | Tác giả

Trong các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều nhất quán khẳng định vai trò rộng lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam nói chung và sự nghiệp đổi mới nói riêng. Tổng kết 15 năm đổi mới, Đại hội lần thứ IX của Đảng rút ra bài học: “Trong quá trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”[7]. Đại hội lần thứ X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải cách biệt mà là nhận thức đúng, ứng dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng”[8]. Tổng kết 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”[9]. Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định đẩy lơn hơn nữa công tác xây dựng, chấn chỉnh Đảng: “Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị. bền chí chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ứng dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên cường đường lối đổi mới”[10]. Để xây dựng, chấn chỉnh Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới, Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “kiên cường vững &ng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam”[11].

Những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua, nhất là những thành tựu cao lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đều bắt nguồn từ sự trung thành, ứng dụng sáng tạo, không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước trong từng giai đoạn cách mạng. Điều đó khẳng định tầm vóc, ý nghĩa, giá trị to lớn, sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

bây chừ, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo và xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu mênh mông; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động đã sử dụng nhiều chiêu trò vô cùng hiểm độc, xảo quyệt để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Nguy hiểm hơn, chúng luôn tự cho mình là những người “giàu lòng yêu nước, có tâm huyết, bổn phận với tiền đồ của dân tộc, có cái tâm trong sáng, có năng lực trí tuệ, hiểu biết cao siêu…”, đưa luận điệu cho rằng “chủ nghĩa Mác – Lênin là sai lầm và đã quá lỗi thời, lạc hậu” bắt buộc phải từ bỏ. Chúng ra sức đơm đặt, xuyên tạc, vu cáo hạ thấp thanh danh, uy tín member và xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Quy kết mọi sai lầm trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ta đều bắt nguồn từ sự trung thành, kiên cường quá lâu với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu Xô viết. Đồng thời, chúng ra sức tán dương, ngợi ca những giá trị “tốt đẹp và vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản và tuyên truyền, kích động Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ sự kiên trì, kiên trì với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để tránh bận bịu sai lầm, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, nghèo đói, lạc hậu.

Xem Thêm  Hôn nhân của Shark Liên và người chồng đại gia – 2Sao

bản tính những luận điệu trên là phủ nhận bản tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Điều đó, đặt ra yêu cầu cao đối với cômy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng các cấp toàn quân trong xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa nữa chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác bỏ bỏ bỏ bỏ những quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng trong tình hình mới, cụ thể:

Một là, tiếp tục không cho sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng, chấn chỉnh Đảng

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết chặn đứng, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mô tả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”…

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ômy, tổ chức đảng các cấp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ chủ trì, người đứng đầu có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cômy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tồi tệ hơn, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, người đứng đầu các cấp trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của bộ an ninh quốc phòng; gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ động phòng ngừa, chặn đứng, kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận và khả năng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Quân đội. Phát huy vai trò của củ ấpy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Khẳng định những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững và kiên cố và kiên cố, phù hợp của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam và nghiên cứu, làm rõ sự ứng dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hệ thống hóa những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở kiên định, ứng dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước; nhất là hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Qua đó, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ niềm tin khoa học &o sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, gigiết hại và kỷ luật đảng; chủ động phát hiện, chặn lại kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm

Xem Thêm  Rela là gì? Ý nghĩa thật sự của rela trên mạng xã hội – Hieuluat

Xem Thêm : +50 Bài văn mẫu Tả một cơn mưa (Tập làm văn lớp 5)

Cấp ôm ấpy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Quân đội, chủ động phòng ngừa, chặn đứng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diễn tả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, Quân đội; không phát tán thông tin sai trái, phản động, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu khống, kích động hoặc tán phát đơn thư nặc danh, mạo danh. Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm những người làm trái đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, tung tin xấu độc, lan truyền tài liệu phi pháp, sai sự thật, xuyên tạc bản tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng trên internet, mạng xã hội… theo đúng quan điểm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Bốn là, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và quan điểm của Đại hội XIII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những mô tả “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”[12].

Trước hết cần nhận thức và khẳng định: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc, không thể phủ nhận. Đồng thời, tỉnh táo, nhạy bén phân biệt rõ thực chất cách mạng, khoa học, giá trị bền vững của những nguyên lý, quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là đối với một số luận điểm cụ thể của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đã phản ánh đúng về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trong thời đại của các ông, nhưng đã bị lịch sử vượt qua trong điều kiện mới của thời đại bây chừ. Đặc biệt, không bao giờ được đánh đồng giữa lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, xét lại; với nhận thức chủ quan và sự ứng dụng sai lầm, thậm chí cố ý phủ nhận, làm trái với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin của một số chính đảng, người lãnh đạo đảng, nhà nước ở một số nước xã hội chủ nghĩa trước kia và bây giờ…

Phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Lực lượng 47, chuyên gia các cấp; những đơn vị truyền thông, báo chí, xuất bản; cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các bề ngoài tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội… góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, chủ động thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn, loại bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; xử lý nghiêm minh đối với tổ chức và cá nhân đưa tin sai sự thật, tuyên truyền, tán phát nội dung, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, âm mưu hoạt động chống, phá Đảng, Nhà nước, Quân đội của các thế lực thù địch, bảo vệ bền vững lâu dài nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dù thực tiễn luôn vận động chuyển đổi và các thế lực thù địch phản động không ngừng đẩy mạnh âm mưu, âm mưu chống phá, nhưng bản chất cách mạng, khoa học là điều không thể phủ nhận, tạo nên giá trị, sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh &o điều kiện cụ thể của đất nước là cơ sở khoa học, nhân tố quyết định để Đảng ta hoạch định chủ trương, đường lối đúng đắn, lãnh đạo đất nước tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương,

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *