Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – bước ngoặt quyết định của cách

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – bước ngoặt quyết định của cách. Bài viết vi sao dang cong san viet nam ra doi 1930 la buoc tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Nhìn lại 93 năm, từ ngày 03-02-1930 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh &o điều kiện cụ thể của nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Bạn Đang Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – bước ngoặt quyết định của cách

1. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo một số tài liệu, để đáp ứng những đòi hỏi từ thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hà Nội. Tháng 11/1929, các đồng chí Tổng bộ và Kỳ Bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1/1/1930, những đại biểu ưu tú của Tân Việt cách mệnh Đảng (một tổ chức tiền thân của Đảng) đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. Tuy nhiên, ở một nước có tới ba tổ chức cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức; không thể thống nhất về tư tưởng và biện pháp hành động. Với tinh thần đó, nghĩa vụ lịch sử là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm hết tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản tại Việt Nam.

Từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 07 tháng 02/1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp tại bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (với cái brand name là Vương – thay mặt cho Quốc tế cộng sản). Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần bàn gượng nhẹ và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình, “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”. Hội nghị nhất trí, thống nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem Thêm  Lịch & Giờ Làm Việc bank Tại Việt Nam cập nhật 2023

Xem Thêm : Phòng, chống tham nhũng trở thành xu thế “không thể đảo ngược”

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh thống trị và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu của thế kỷ XX; là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mệnh tiên phong, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Trong đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 03 tháng 02 (dương lịch) mỗi năm làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Ý nghĩa lịch sử và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mệnh Việt Nam – thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mệnh Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mệnh và toàn thể dân tộc.

Xem Thêm  Xu Hướng 4/2023 # Phân Tích 9 Câu Đầu Bài Thơ Đất Nước # Top

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ cách mạng tiên phong vì lợi ích của thống trị, của dân tộc.

Xem Thêm : Giải Bài Tập Lịch Sử 4 Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam; chứng tỏ kẻ thống trị công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực &o sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Hấp ôm nay, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2023), trong không khí những ngày đầu năm mới (Xuân Qúy Mão 2023), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản bền chí, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng &o phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Với tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất ăn học, vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo; sẵn sàng triễn khai tốt, đáp ứng yêu cầu của Trung ương; yêu cầu của cômy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; đảm bảo các chính sách phúc lợi an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân.

Xem Thêm  Feet là gì? 1 feet bằng bao lăm mm, cm, m, km?

Tiếp tục ăn học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh, ghi nhớ, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị để nhớ thêm, thực hiện về nội dung phê phán của NGƯỜI: “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn phê phán các tệ “bất hợp pháp”, “Cậy thế”, “Hủ hóa”, “Tư túng”, “Chia rẽ”, “Kiêu ngạo” của cán bộ, đảng viên các cấp từ trung ương đến địa phương./.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *