Phương Trình Điện Li Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm … – Lingocard.vn

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Phương Trình Điện Li Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm … – Lingocard.vn. Bài viết phuong trinh dien li la gi tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Quá trình điện li xảy ra khi có sự tác động giữa phân tử nước và phân tử các chất điện li dẫn đến sự phân li của các chất này trong nước, cho nên mà axit, bazơ hay muối có thể dẫn điện được.

Bạn Đang Xem: Phương Trình Điện Li Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm … – Lingocard.vn

Đang xem: Phương trình điện li là gì

bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về Hiện tượng điện li là gì: khi axit bazo và muối tan trong nước xảy ra hiện tượng gì? Phản ứng xảy ra trong dung dịch nước có đặc điểm gì? Phân loại chất điện ly mạnh chất điện ly yếu bằng cách nào?

A. Lý thuyết về sự điện li

I. Hiện tượng điện li

1. Thí nghiệm hiện tượng điện li

– Khi nối các đầu dây dẫn điện với cùng một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

*

– Nếu làm các thí nghiệm tương tự, người ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic C2H5OH , glixerol C2H5(OH)3 không dẫn điện.

– Ngược lại, các dung dịch axit, bazơ và muối đều dẫn điện.

2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

• Ngay từ năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã giả thiết và sau này thực nghiệm đã xác nhận rằng:

– Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

– Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li. Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li .

→ Vậy axit, bazơ và muối là những chất điện li.

• Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li, ví dụ:

– Muối phân li thành cation kim loại và anion gốc axit:

Xem Thêm  Top 5 cách xử lý Website bị nhiễm virus ai cũng tự khắc phục được

NaCl→Na++Cl−”> NaCl → Na+ + Cl−

– Axit phân li thành cation H+”>H+ và anion gốc axit:

HCl→H++Cl−”> HCl → H+ + Cl−

– Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

NaOH→Na++OH−”> NaOH → Na+ + OH−

3. Định nghĩa sự điện li

– Sự điện li là quá trình phân li thành các ion (cation, anion) khi chất tan &o nước hoặc nóng chảy.

– Chất điện li là những chất khi tan &o nước tạo thành dung dịch dẫn điện nhờ phân li thành ion.

II. Phân loại chất điện li mạnh, chất điện li yếu

1. Độ điện li

– Để biểu thị mức độ phân li ra ion của các chất điện li, ta dùng khái niệm độ điện li.

+ Độ điện li α”>α (anpha) của một chất điện li là tỉ số giữa phân tử phân li thành ion (n) và tổng số phần tử hòa tan (n0″>n0).

+ Tỉ lệ phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, nên α”>αα bằng tỉ số phần nồng độ mol chất tan phân li thành Cp”>Cp và tổng nồng độ mol của chất tan trong dung dịch Ct”>Ct:

• Độ điện li α”>α phụ thuộc &o:

– bản chất của chất tan.

– bản chất của dung môi.

– Nhiệt độ

– Nồng độ chất điện li.

2. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu

a) Chât điện li mạnh

• Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion

• Những chất điện li mạnh là:

– Các axit mạnh như: HCl, HNO3,HClO4,H2SO4″>HNO3, HClO4, H2SO4, …

– Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2″>Ba(OH)2Ba(OH)2,… và hầu hết các muối.

• Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh, người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

Xem Thêm : Giải Bài Tập Sinh Học 10 – Bài 16: Hô hấp tế bào

*Ví dụ: Na2SO4→2Na++SO42−”>Na2SO4 → 2Na+ + SO42−

Na2SO4→2Na++SO42−”>b) Chất điện li yếu

• Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

• Những chất điện li yếu là:

– Các axit yếu như: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

– Các bazơ yếu như: Bi(OH)3,Mg(OH)2″>Bi(OH)3, Mg(OH)2, …

• Trong phương trình điện li của chất điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau.

*Ví dụ: CH3COOH⇄CH3COO−+H+”>CH3COOH CH3COO− + H+

• Cân bằng điện li là cân bằng động. Giống như mọi cân bằng hoá học khác, cân bằng điện li cũng tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

B. Bài tập Sự điện li

* Bài 1 trang 7 sgk hoá 11: Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được là do nguyên nhân gì?

Xem lời giải

• Đề bài: Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được là do nguyên nhân gì?

Xem Thêm  [SGK Scan] Cuộc chia tay của những con búp bê – Sách Giáo Khoa

• Lời giải:

– Trong dung dịch: các axit, các bazơ, các muối phân li ra các ion dương và ion âm chuyển động tự do nên dung dịch của chúng có bản lĩnh dẫn điện. Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-

NaCl → Na+ + Cl-

* Bài 2 trang 7 sgk hoá 11: Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng?

Xem lời giải

• Đề bài: Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng?

• Lời giải:

– Sự điện li là sự phân li thành các cation (ion dương) và anion (ion âm) của phân tử chất điện li khi tan trong nước.

– Chất điện li là những chất tan trong nước và tạo thành dung dịch dẫn được điện.

– Các chất là chất điện li như axit, các bazơ, các muối tan được trong nước.

– Chất điện li mạnh là những chất khi tan trong nước các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

đọc thêm: Đồ Án Chuẩn Bị Sản Xuất Ngành May, Bộ Gd&Đt Trường Đại Học Spkt Tp

*Ví dụ: H2SO4 → 2H+ + SO42-

KOH → K+ + OH-

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

– Chất điện li yếu là những chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

*Ví dụ: H2S H+ + HS-

* Bài 3 trang 7 sgk hóa 11: Viết phương trình điện li của những chất sau:

a.) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion trong dung dịch.

b) Các chất điện li yếu HClO; HNO2.

Xem lời giải

• Đề bài: Viết phương trình điện li của những chất sau:

a.) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion trong dung dịch.

b) Các chất điện li yếu HClO; HNO2.

• Lời giải:

a) Các chất điện li mạnh

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Xem Thêm : Sốt- khi nào cần hạ sốt- đo nhiệt độ ở đâu là chính xác

0,1M 0,1 0,2M

⇒ =0,1M; =0,2M;

HNO3 → H+ + NO3-

0,02M 0,02M 0,02M

⇒ =0,02M; =0,02M;

KOH → K+ + OH-

0,01M 0,01M 0,01M

⇒ =0,01M; =0,01M;

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO H+ + ClO-

HNO2 H+ + NO2-

* Bài 4 trang 7 sgk hóa 11: Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây. Dung dịch chất điện li dẫn được điện là do:

A. Sự dịch chuyển của các electron.

B. Sự dịch chuyển của các cation.

C. Sự dịch chuyển của các phân tử hoà tan.

D. Sự dịch chuyển của cả cation và anion.

Xem lời giải

• Đề bài: Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây. Dung dịch chất điện li dẫn được điện là do:

Xem Thêm  Môi trường là gì? Tại sao cần bảo vệ môi trường sống?

A. Sự dịch chuyển của các electron.

B. Sự dịch chuyển của các cation.

C. Sự dịch chuyển của các phân tử hoà tan.

D. Sự dịch chuyển của cả cation và anion.

• Lời giải:

– Đáp án: D. Sự dịch chuyển của cả cation và anion.

– Do khi hoà tan (trong nước) các phân tử chất điện li phân li ra thành các cation và anion.

* Bài 5 trang 7 sgk hóa 11: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hoà tan trong nước.

Xem lời giải

• Đề bài: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hoà tan trong nước.

• Lời giải:

– Đáp án: A. KCl rắn, khan.

– Do KCl rắn, khan tồn tại dưới dạng mạng tinh thể ion, rất bền bỉ vững. Không phân li ra được ion dương và ion âm (di chuyển tự do) nên không có khả năng dẫn điện.

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Có Nghiệm Sinx (M-1)Cosx=2M-1, Tìm M Để Phương Trình Sau Có Nghiệm Sinx +(M

Tóm lại, với bài viết về sự điện li các em cần nhớ một số nội dung chính đó là: cách phân loại chất điện ly mạnh và chất điện li yếu; hiểu được nguyên nhân dẫn điện của axit, bazơ và muối khi tan trong nước.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *